Երեքշաբթի, 19 Հունիսի 2018

       ՊԱՎԵԼ ՍԵՐԳԵՅԻ ՆԱՋԱՐՅԱՆ

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի 1-ին տեղակալ

           ԱՐՄԵՆ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի   տեղակալ

     ԳԵՈՐԳԻ ԼԵՎՈՆԻ ՀԱՅՐԻՅԱՆ

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարի   տեղակալ

 

    ԱՐՄԵՆ ԽՈՐԵՆԻ ՀՈՒՌՈՒՄՅԱՆ

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության

Աշխատակազմի ղեկավար 

    ՍԱՄՎԵԼ ԼԵՎՈՆԻ ՂՈՒԼՅԱՆ

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության 

Կապիտալ շինարարության վարչության պետ

 

dff

Օրացույց

« Հունիս 2018 »
Երկ Երեք Չորեք Հինգ Ուրբ Շաբ Կիր
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Շաբաթ, 19 Սեպտեմբերի 2015 08:57
êïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ². ². Ð. лé³Ëáë³Ñ³Ù³ñ
ܳ˳ñ³ñ Þ³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý Î³ñ»Ý ²É»ùë³Ý¹ñÇ /047/ 94-85-56 Áݹáõݳñ³Ý
ܳ˳ñ³ñÇ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³É ܳç³ñÛ³Ý ä³í»É ê»ñ·»ÛÇ /047/ 94-52-36
ܳ˳ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ØÏñïãÛ³Ý ²ñÙ»Ý è³ý³Û»ÉÇ /047/ 94-25-10
ܳ˳ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É гÛñÇÛ³Ý ¶»áñ·Ç ȨáÝÇ /047/ 94-80-01

ܳ˳ñ³ñÇ  û·Ý³Ï³Ý

--------------------------------------------------

Նախարարի խորհրդական

Գրիգորյան Դավիթ Սերգեյի

-----------------------------------------

 

Շահրամանյան Արմեն Էդուարդի

 

/047/ 94-28-93
ܳ˳ñ³ñáõÃ۳ݠ ³ß˳ï³Ï³½Ù  
²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ ÐáõéáõÙÛ³Ý ²ñÙ»Ý Êáñ»ÝÇ /047/ 94-64-51
γåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ  
ì³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ÔáõÉÛ³Ý ê³Ùí»É ȨáÝÇ /047/ 94-36-20
ì³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É ¶³ëå³ñÛ³Ý ì³ÝÛ³ ¶³ëå³ñÇ /047/ 97-30-10
ì³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ ì³ñ¹³ÝÇ /047/ 94-52-74
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï ÔáõϳëÛ³Ý Î³ñ»Ý ²É»ùë»ÛÇ /047/ 95-31-65
üÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ  å»ï ²¹³ÙÛ³Ý ²ñÇݳ Ðñ³ÝïÇ /047/ 94-22-06
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï ²í³Ý»ëÛ³Ý ¶³ñÇ ¼áÑñ³µÇ /047/ 97-40-10
ÞÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï Աբրահամյան Հրաչ Վաչագանի /047/ 94-62-45
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ßáï  Æí³ÝÇ /047/ 94-23-85
¶Ý³·áÛ³óٳݠ ¨  ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï Մկրտչյան Ռուզաննա Արմենի /047/ 97-18-70
ֳݳå³ñѳßÇÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ۳ݠ µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï гÏáµÛ³Ý ¶»Ýݳ¹Ç ¶áõñ·»ÝÇ /047/ 94-85-26
²ÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï Բարսեղյան Անահիտ Իվանի /047/ 94-52-36
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µ³ÅÇÝ  
´³ÅÝÇ å»ï ʳã³ïñÛ³Ý ²ÉÛáݳ ¾éÝÇÏÇ /047/ 95-04-53

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ

/³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ/

 
î»ëãáõÃÛ³Ý å»ï ²í³Ý»ëÛ³Ý ¸³íÇà ²ñÙ»ÝÇ /047/ 94-27-36
       
êïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ². ². Ð. лé³Ëáë³Ñ³Ù³ñ
´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
 ¦Քաղաքաշինության փաստաթղթերի փորձաքննություն§ ՓԲԸ ä»ïñáëÛ³Ý ìɳ¹ÇÙÇñ ì³É»ñÇÇ /047/ 94-06-83
¦²ñó³ËáõÕǧ ö´À ²Û¹ÇÝÛ³Ý ¾¹áõ³ñ¹ ºñí³Ý¹Ç /097/ 26-28-38
   
¦æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¨ çñ³Ñ»é³óáõÙ§ ö´À ê³Ùí»É гñáõÃÛáõÝÇ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý /097/ 22-42-62