Շաբաթ, 26 Մայիսի 2018

Օրացույց

« Մայիս 2018 »
Երկ Երեք Չորեք Հինգ Ուրբ Շաբ Կիր
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 219 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                                                                                                                                                                                                      «05» 08 2014թ.

 

 ÈºèܲÚÆÜ  Բ𲴲ÔÆ  вÜð²äºîàôÂڲܠ βè²ì²ðàôÂÚàôÜ

 

à ð à Þ àô Ø

      27 ÑáõÉÇëÇ 2010Ã.                                                                                                                    N 462-Ü

ù.êï»÷³Ý³Ï»ñï

§ÈºèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Î²è²ì²ðàôÂÚ²ÜÜ

 ²èÀܺð  βäÆî²È ÞÆܲð²ðàôÂÚ²Ü ì²ðâàôÂÚ²Ü ²Þʲî²Î²¼Ø¦

äºî²Î²Ü βè²ì²ðâ²Î²Ü ÐÆØܲðÎÀ ìºð²Î²¼Ø²ÎºðäºÈàô ºì ȺèܲÚÆÜ

 Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü 2005 Âì²Î²ÜÆ ÐàôÜì²ðÆ 26-Ç

ÂÆì 19àðàÞزܠ غæ öàöàÊàôÂÚàôÜܺð βî²ðºÈàô زêÆÜ

ÐÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ Éñ³óáõÙ  ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ    (2 ÑáõÉÇëÇ, 2010 Ãí³Ï³ÝÇ, Ðú-24-Ü) 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÁ ¨ ջϳí³ñí»Éáí §ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 11-ñ¹ ¨ 17-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí, §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 29-ñ¹ Ñá¹í³Íáí` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ          á ñ á ß áõ Ù  ¿.

1. §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù¦ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÁ ÙdzóÙ³Ý Ó¨áí í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»É` ³ÛÝ ÙdzóÝ»Éáí §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù¦ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÇÝ` ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý Ï³ñ·³íÇ׳Ïáí:

  2. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ` ³å³Ñáí»É ëáõÛÝ áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïáí í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù¦ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ` ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ:

3. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ` ëáõÛÝ áñáßÙ³Ý 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá 10-ûñÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝ»É È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý µÛáõç»áõÙ ëáõÛÝ áñáßáõÙÇó µËáÕ í»ñ³µ³ßËáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É:

4. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 26-Ç §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù¦ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ ëï»ÕÍ»Éáõ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇݦ ÃÇí 19áñáßÙ³Ý Ù»ç ϳï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`

1) áñáßÙ³Ý ÃÇí 1 ѳí»Éí³ÍÁ ß³ñ³¹ñ»É Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ` ѳٳӳÛÝ ÃÇí 1 ѳí»Éí³ÍÇ.

2) áñáßÙ³Ý ÃÇí 2 ѳí»Éí³ÍÁ ß³ñ³¹ñ»É Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ` ѳٳӳÛÝ ÃÇí 2 ѳí»Éí³ÍÇ:

5. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ׳ݳã»É È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ۳ݠ  ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 13-Ç §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù¦ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ ëï»ÕÍ»Éáõ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇݦ ÃÇí 569 áñáßáõÙÁ:

6. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³­ñ³ñÇÝ` 10-ûñÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõݪ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇÝ ÷á˳ÝóíáÕª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áõÛùÇ Ï³½ÙÇ ¨ ã³÷Ç í»ñ³µ»ñÛ³É:

7. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó:

       

          ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ

         вÜð²äºîàôÂÚ²Ü ì²ðâ²äºî                                                            ². вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

hun26tiv19.2.


гí»Éí³Í   1

ÈÔР ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý

2010Ã. ÑáõÉÇëÇ  §27¦-Ç

ÃÇí 462 Ü  áñáßÙ³Ý

§Ð³í»Éí³Í  1

ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý

2005Ã. ÑáõÝí³ñÇ  §26¦ -Ç

ÃÇí 19 áñáßÙ³Ý

Î ² Ü à Ü ² ¸ ð àô Â Ú àô Ü

ȺèܲÚÆÜ  Բ𲴲ÔÆ  вÜð²äºîàôÂÚ²Ü

  ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂڲܠ ܲʲð²ðàôÂÚ²Ü

1. ÀݹѳÝáõñ  ¹ñáõÛÃÝ»ñ

1. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï` ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ) ·áñͳ¹Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ¿, áñÁ Ùß³ÏáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:

2. ܳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍíáõÙ, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿, ¨ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿ §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí:

3. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñ»ñáí ¨ ϳñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñáí:

4. ܳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý:

5. ܳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇݳÝß³ÝÇ å³ïÏ»ñáí ¨ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³Ýٳٵ ÏÉáñ ÏÝÇù, Ó¨³ÃÕûñ, ËáñÑñ¹³ÝÇß ¨ ³ÛÉ ³Ýѳï³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ:

6. ܳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ ݳ˳ñ³ñÇó ¨ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó:

7. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÝ »Ý`                                                      

1) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É - ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý, ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ - ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÍÙ³Ý ¨ ï³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ åɳݳíáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý, ÇÝŻݻñ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ áõ ³ÛÉ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ.

2) µÝ³·³í³éÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ϳñ·³íáñáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ áõ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýù ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտալ շինարարության բնագավառում պատվիրատուի պարտականությունների իրականացում և կապալային եղանակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում կապիտալ շինարարության կազմակերպում,

4) սահմանված կարգով կապիտալ շինարարության տեխնիկական հսկողության իրականացում,

5) ù³Õ³ù³ßÇݳϳÝ, ׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý áõ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí - ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ (ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ùß³ÏáõÙÝ áõ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ѳëï³ïáõÙÁ (ÁݹáõÝáõÙÁ, µ³óÇ ³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇó).

6) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ýñ³ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó µ³ÕϳóáõóÇã Ù³ë»ñÇ ëáóÇ³É - ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý å»ï³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ.

7) µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳéáõó³å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ ÑáÕ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý, ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëáí ÑáÕ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

8) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ.

9) µÝ³·³í³éÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ñáõÙÁ ¨ ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ.

10) ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

11) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ë»ÛëٳϳÛáõÝ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ϳï³ñíáÕ ÇÝŻݻñ³Ñ»ï³½ÝݳϳÝ, ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ߳ѳ·áñÍíáÕ ß»Ýù»ñÇ ¨ ϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` ÇÝŻݻñ³Ï³Ý) ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý, íϳ۳·ñ³íáñÙ³Ý (³ÝÓݳ·ñ³íáñÙ³Ý) áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ  ѳٳϳñ·Ù³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ.

12) µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý (µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý), µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éϳ ³é³ÝÓÇÝ ÑÇÙݳѳñó»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ.

13) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÏáÙáõÝ³É áÉáñïÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ù»Ë³ÝǽÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ.

14) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ (ѳٳӳÛݳ·ñ»ñÇ) ݳ˳·Í»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇÝ /ѳٳӳÛݳ·ñ»ñÇÝ/ ÙdzݳÉáõ Ýå³ï³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»ÉÁ.

15) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹áÝáñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³·³í³éÇÝ óáõó³µ»ñíáÕ ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÝ áõ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

16) ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ýÇݳÝë³íáñíáÕ Íñ³·ñ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ.

17) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áÉáñïÇ Ó»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙ` ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ) ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ÉÁ.

18) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ï³Ï³·ÍÙ³Ý ¨ ï³ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, Ýßí³Í ݳ˳·Í»ñÇ` ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ѳëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýóáí ³Ùñ³·ñí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýϳïٳٵ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.

19) ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ, ÝáñÙ³ïÇí - ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý (ù³Ý¹Ù³Ý) áõ ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ù³Õ³ù³ßÇݳϳݠ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ å»ï³Ï³Ý ï»ëã³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.

20) ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ÉÇó»Ý½³íáñáõÙÁ.

21) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Ï³¹³ëïñÇ í³ñáõÙÁ, ³Ù÷á÷áõÙÝ áõ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ï³½Ù³íáñáõÙÁ.

22) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³·³í³éáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ³íáñÙ³Ý, ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý ¨ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ.

23) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ£

2.  ܲʲð²ðàôÂڲܠ ¶àð̲èàôÚÂܺðÀ

8. ܳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËݹÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ`

1) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ áÉáñïÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÝ áõ ¹ñ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëï»ÉÁ.

2) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áÉáñïÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ßïÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ÉÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»ÉÁ.

3) ³é³ÝÓÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, ¹ñ³Ýù ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ  ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ óáõó³µ»ñíáÕ ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ.

4) ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí` ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ݳ˳·Í»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ.

5) å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ  ׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý - ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÙÁ.

6) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ë³Ñٳݳ½³ïÙ³Ý (¹»ÉÇÙÇï³ódz) ¨ ë³Ñٳݳ·ÍÙ³Ý (¹»Ù³ñϳódz) ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»ÉÁ.

7) ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` ÑáÕÇ ßáõϳÛÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ٻ˳ÝǽÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ.

8) µÝ³·³í³éÇÝ (³Û¹ ÃíáõÙ` ë»ÛëٳϳÛáõÝ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³ÝÁ) í»ñ³µ»ñíáÕ ÏÇñ³é³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓ³ñ³ñ³ÏáÝëïñáõÏïáñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ ѳٳϳñ·áõÙÁ.

9) ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ.

10) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³·³í³éÇÝ í»ñ³µ»ñíáÕ Ñ³ñó»ñÇ ·Íáí ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é³ç³ï³ñ ÷áñÓÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý, ï³ñ³ÍÙ³Ý áõ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ  Ù³ëݳÏó»ÉÁ.

11) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ  ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ëã³Ï³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

12) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙÁ.

13) կապալառու կազմակերպության ֆինանսավորման աշխատանքների կազմակերպումը,

14) շինարարության կատարողականի, այլ առաջնային փաստաթղթերի և հաշվետվությունների կազմումը, շինությունների շահագործման և հանձնման աշխատանքների իրականացումը.

15) կապալառուի մասնակցությամբª կատարված շինարարական աշխատանքների ստուգումը և ընդունումը.

16) կատարված շինարարական աշխատանքների մասին կանոնավոր հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն.

17) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ݳ˳·ÍÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¨ áÉáñïÇÝ Ñ³ïϳóí³Í µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ.

18) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ.

19) ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³ Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ áñáßáõÙÝ»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ·áõÛù Ó»éù µ»ñ»ÉÁ ¨ ûï³ñ»ÉÁ:

3.  ܲʲð²ðàôÂڲܠ βè²ì²ðàôØÀ

9. ܳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ϳé³í³ñáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` ݳ˳ñ³ñ), áñÇÝ å³ßïáÝÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ:

ܳ˳ñ³ñÝ áõÝÇ ï»Õ³Ï³É (Ý»ñ), áñÇÝ (áñáÝó) å³ßïáÝÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÁ` ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí ݳ˳ñ³ñÇ Ñ»ï:

ܳ˳ñ³ñÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí, ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñáí:

10. ܳ˳ñ³ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÝ áõ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ ¨ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ Édz½áñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ïÇñáÕ Çñ³íÇ׳ÏÇ ¨ Ñ»é³Ýϳñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

11. ܳ˳ñ³ñÁ ѳßí»ïáõ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇÝ:

12. ܳ˳ñ³ñÁ`

1) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÁݹáõÝáõÙ ¨ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ¿ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ.

2) ջϳí³ñáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝóóÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³éç¨ ¹ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ áõ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

3) ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ·áñÍáõÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇÝ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ áõ ËݹÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ.

4) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ Ññ³Ù³ÝÝ»ñ ¨ ï³ÉÇë óáõóáõÙÝ»ñ, ³é³Ýó Édz½áñ³·ñÇ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ï³ÉÇë ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ѳݹ»ë ·³Éáõ Édz½áñ³·ñ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ`  ݳ¨ í»ñ³Édz½áñÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí Édz½áñ³·ñ»ñ.

5) ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñ ¿ ϳï³ñáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³Ýó Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éáõÙ ¿ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ ¨ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ ÙÇçáóÝ»ñ.

6) å³ßïáÝÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ Çñ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ù³ÙáõÉÇ ù³ñïáõÕ³ñÇÝ, û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³Ýó Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éáõÙ ¿ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ ¨ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ ÙÇçáóÝ»ñ.

7)  ûñ»ÝùÇÝ ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿  ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ.

8)  ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ µ³ßËáõÙ Çñ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÙÇç¨.

9) ûñ»Ýùáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í Çñ Édz½áñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ϳë»óÝáõ٠ϳ٠áõÅÁ Ïáñóñ³Í ¿ ׳ݳãáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ, ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³ÝÁ ѳÝÓÝí³Í å»ï³Ï³Ý áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ, ѳÝÓݳñ³ñ³·ñ»ñÁ, ϳñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ óáõóáõÙÝ»ñÁ.

10) ÉëáõÙ ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ÏßÇéÁ, ùÝÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ѳëï³ïáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ï³ñ»Ï³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ, ¹ñ³ ϳï³ñáճϳÝÁ ¨ ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñųݳѳí³ïáõÃÛ³Ý í»ñëïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ.

11) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇÝ ³Ùñ³óí³Í å»ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý áõ ûï³ñÙ³Ý Ýϳïٳٵ.

12) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ.

13) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ.

14) ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí ßÝáñÑáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñ.

15) Çñ Édz½áñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ·áñÍáÕ Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý, ÑÇÙÝáõÙ ¿ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý å³ñ·¨Ý»ñ.

16) ëï»ÕÍáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ.

16.1) å³ñ·¨³ïñáõÙÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ëñ³ËáõëáõÙÝ»ñ ¿ ßÝáñÑáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÝ ³ç³ÏóáÕ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ.

16.2) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ϳñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÏáÕÙÝáñáßÇã ·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Ï³ñ·Á.

17) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.

13. ܳ˳ñ³ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Ýñ³ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ, ݳ˳ñ³ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ:

14. ܳ˳ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ`

1) ѳٳϳñ·áõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý` Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ.

2) Çñ Édz½áñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳٳϳñ·áõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý` Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí` ï³Éáí óáõóáõÙÝ»ñ áõ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ.

3) ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ ¨ ËݹÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý` Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñÇ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ áñáß³ÏÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ¹ñ³Ýó ϳï³ñÙ³Ý Ýϳïٳٵ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ.

4) ݳ˳ñ³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñÇ Ùáï ùÝݳñÏí»ÉÇù ѳñó»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ.

5) ѳٳϳñ·áõÙ ¿ Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝóóùÇ ûå»ñ³ïÇí í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ.

6) Çñ Édz½áñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ Ñ»ï.

7) Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõ٠ѳٳϳñ·áõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.

8) å³ñµ»ñ³µ³ñ ݳ˳ñ³ñÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ïÇñáÕ Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.

9) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í µÝ³·³í³éÝ»ñáõ٠ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ áõ óáõóáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýϳïٳٵ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñÇÝ.

10) ݳ˳ñ³ñÇÝ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýñ³Ýó Çñ³í³ëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáÕ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.

11) ݳ˳ñ³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ÛÉ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñ:

15. ܳ˳ñ³ñÝ áõÝÇ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñ, Ù³ÙáõÉÇ ù³ñïáõÕ³ñ ¨ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝó ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ:

 4.  ܲʲð²ðàôÂڲܠ ²Þʲî²Î²¼ØÀ

16. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ ËݹÇñÁ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙ` Ýñ³ ϳ½ÙáõÙ ·áñÍáÕ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)` ûñ»ÝùÝ»ñáí, ³ÛÉ  Çñ³í³Ï³Ý  ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³å³Ñí³Í ÉǽáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉdzñÅ»ù áõ ³ñ¹Ûáõݳí»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:

17. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ãáõÝ»óáÕ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ ¿, áñÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí, áñå»ë å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ, »Ýóϳ ¿ ѳßí³éÙ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ·ñ³ÝóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó:

18. ܳ˳ñ³ñáõÃ۳ݠ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ ·áñÍáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ, §ä»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÇ áõ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:

19. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ, Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ϳñáÕ ¿ Ó»éù µ»ñ»É áõ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áõÛù³ÛÇÝ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ, Ïñ»É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹³ï³ñ³Ýáõ٠ѳݹ»ë ·³É áñå»ë ѳÛóíáñ ϳ٠å³ï³ë˳ÝáÕ:

20. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÝ áõÝÇ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇݳÝß³ÝÇ å³ïÏ»ñáí ¨ Çñ` ѳۻñ»Ý ³Ýí³Ýٳٵ ÏÉáñ ÏÝÇù, Ó¨³ÃÕûñ, ËáñÑñ¹³ÝÇß ¨ ³ÛÉ ³Ýѳï³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ:

21. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÝ áõÝÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³ßí»ÏßÇé:

22. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ó»éݳñϳïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³ï³ñ³Í ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ù³ïáõó³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ϳñáÕ ¿ ·³ÝÓí»É ÙdzÛÝ å»ï³Ï³Ý ïáõñù` ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷áí ¨ ϳñ·áí:

23. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÝ Çñ ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ÙÇçáóáí: ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Édz½áñáõÃÛ³ÝÁ  í»ñ³å³Ñí³Í µÛáõç»ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:

24. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ  ÏñáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ:

25. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿` §È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½Ù¦ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏ:

26. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ¿` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù êï»÷³Ý³Ï»ñï, ܳµ»ñ»Åݳ۳ ÷áÕáó, 3-ñ¹ Ýñµ³Ýóù,1:

5.  ܲʲð²ðàôÂڲܠ ²Þʲî²Î²¼ØÆ ¶àôÚøÀ

27. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áõÛùÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí  Ó¨³íáñíáõÙ ¿  È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÏÝù³Í ·áñͳñùÝ»ñáí Ó»éù µ»ñí³Í ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ïÇñ³å»ïÙ³ÝÁ, ïÝûñÇÝÙ³ÝÝ áõ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ ѳÝÓÝí³Í (³Ùñ³óí³Í) ·áõÛùÇó (Ý»ñ³é۳ɪ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ), áñÁ ѳßí³éíáõÙ ¿ Ýñ³ ѳßí»ÏßéáõÙ: È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßٳٵ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇÝ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³å³Ñí»É ݳ¨ å»ï³Ï³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ï³Ù µ³Åݻٳë»ñÇ ïÇñ³å»ïÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ:

28. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ó³Ýϳó³Í Å³Ù³Ý³Ï í»ñóÝ»Éáõ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áõÛùÁ:

29. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí Çñ ·áñÍáõÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ áõ ·áõÛùÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý û·ï³·áñÍ»Éáõ, ïÝûñÇÝ»Éáõ ¨ ïÇñ³å»ï»Éáõ Çñ ·áõÛùÁ:

6.  Ü²Ê²ð²ðàôÂڲܠ ²Þʲî²Î²¼ØÆ Î²èàôòì²ÌøÀ

30. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Ýñ³ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ (í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³ÅÇÝÝ»ñ, ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛáõÝ) ¨ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÁ` ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝÁ:

31. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñÁ:

32. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ѳëï³ïáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ` ݳ˳ñ³ñÇ Ý»ñϳ۳óٳٵ:

33. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ûñ»Ýùáí, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõ٠ݳ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý, í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³éáÕ Ù³ñÙÇÝ ¿:

34. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ݳ¨ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ ϳ٠¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ¨ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó:

35. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó Ó»éù µ»ñ»Éáõ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áõÛù³ÛÇÝ áõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ, Ïñ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹³ï³ñ³Ýáõ٠ѳݹ»ë ·³Éáõ áñå»ë ѳÛóíáñ ϳ٠å³ï³ë˳ÝáÕ:

36. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ áõÝÇ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇݳÝß³ÝÇ å³ïÏ»ñáí ¨ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ áõ Çñ` ѳۻñ»Ý ³Ýí³Ýٳٵ ÏÉáñ ÏÝÇù, Ó¨³ÃÕûñ, ËáñÑñ¹³ÝÇß ¨ ³Ýѳï³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñ:

7.  ܲʲð²ðàôÂڲܠ ²Þʲî²Î²¼ØÆ Î²è²ì²ðàôØÀ

37. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ݳ˳ñ³ñÁ` ûñ»Ýùáí áõ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ýó í»ñ³å³Ñí³Í Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ, áñÇÝ å³ßïáÝÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ:

38. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ`

1) í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ.

2) ѳëï³ïáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýáõ٠ϳï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

3) áñáßáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇÝ Ñ³ÝÓÝíáÕ ·áõÛùÇ Ï³½ÙÁ ¨ ã³÷Á.

4) ѳëï³ïáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ.

5) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ûñ»Ýùáí Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

39. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí, ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ջϳí³ñáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÁÝóóÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ ÏñáõÙ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý  ³Ïï»ñÇ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ, ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ áõ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ãϳï³ñ»Éáõ ϳ٠áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ:

40. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ·áõÛù³ÛÇÝ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ Çñ Ù»Õùáí å»ïáõÃÛ³ÝÁ å³ï׳éí³Í ·áõÛù³ÛÇÝ íݳëÇ Ñ³Ù³ñ: ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÑÇÙù ѳݹÇë³Ý³É å³ï׳éí³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý íݳëÁ ѳïáõó»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ:

41. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ å³ñï³íáñ ¿ ãϳï³ñ»É  ÑÇÙݳ¹ñÇ, ݳ˳ñ³ñÇ` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳϳëáÕ áñáßáõÙÝ»ñÁ, ϳñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ññ³Ù³ÝÝ»ñÝ áõ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ:

42. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÝÑݳñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ`  ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ýáí:

43. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ`

1) ³é³Ýó Édz½áñ³·ñÇ` Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ýñ³ ߳ѻñÁ, Çñ Édz½áñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ï³ñ³Ýáõ٠ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ѳÛóíáñ ϳ٠å³ï³ë˳ÝáÕ, ï³ÉÇë ¿ Édz½áñ³·ñ»ñ` ¹³ï³ñ³ÝáõÙ ·áñÍÁ í³ñ»Éáõ ¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý ³ÛÉ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ.

2) ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí, ÑÇÙݳ¹ñÇ ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ÑÇÙݳñÏÇÝ ³Ùñ³óí³Í å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ.

3) Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ï³ÉÇë ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ѳݹ»ë  ·³Éáõ Édz½áñ³·ñ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ݳ¨ í»ñ³Édz½áñÙ³Ý Çñ³íáõÝùáí Édz½áñ³·ñ»ñ.

4) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý` ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.

5) ûñ»Ýùáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ßïáÝÇ (³ß˳ï³ÝùÇ)  Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó (³ß˳ï³ÝùÇó) ³½³ïáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ, ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ áõ ï»ËÑëÏÇãÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éáõÙ Ëñ³Ëáõë³ÝùÇ áõ ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÇ ÙÇçáóÝ»ñ.

6) ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ Ññ³Ù³ÝÝ»ñ, ï³ÉÇë å³ñï³¹Çñ ϳï³ñÙ³Ý óáõóáõÙÝ»ñ.

7) ݳ˳ñ³ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ÏßÇéÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ³å³ÑáíáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙÁ í³ñ»ÉÁ, ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ½Ù»ÉÁ ¨ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ, ݳ˳ñ³ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ï³ñ»Ï³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ, ¹ñ³ ϳï³ñáճϳÝÁ, ï³ñ»Ï³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  áõ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ÏßÇéÁ, ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éݳñÏáõÙ ëïáõ·áõÙÝ»ñáí ѳÛïݳµ»ñí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ˳ËïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

8) ݳ˳ñ³ñÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.

9) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý µÛáõç»Ç ݳ˳·ÍÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ.

10) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóϳóáõÙÁ.

11) í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ  ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝóóùÁ.

12) ݳ˳ñ³ñÇ ëïáñ³·ñáõÃÛ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ˳ñ³ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

13) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù»ñÇ Ñ»ï.

14) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ·áñͳí³ñáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.

15) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

44. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·É˳íáñ ýÇݳÝëÇëïÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áñÍáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ §¶³ÝÓ³å»ï³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí Çñ íñ³ ¹ñí³Í Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

45. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·É˳íáñ ýÇݳÝëÇëïÁ å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙÁ í³ñ»Éáõ, ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý, µÛáõç»ï³ÛÇÝ, ѳñϳÛÇÝ, íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý, å³ñï³¹Çñ í׳ñÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ųٳݳÏÇÝ Ï³½Ù»Éáõ ѳٳñ:

8.  вÞì²ä²Ð²Î²Ü вÞì²èàôØÀ ºì вÞìºîìàôÂÚàôÜܺðÀ

46. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ۳ݠ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí í³ñáõÙ ¿ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ýÇݳÝë³Ï³Ý, ѳñϳÛÇÝ, å³ñï³¹Çñ í׳ñÝ»ñÇ ¨ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳßí³ñÏÝ»ñ, ѳÛï³ñ³ñ³·ñ»ñ:

47. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ »ÝóñÏí»É ³áõ¹ÇïÇ (í»ñëïáõ·Ù³Ý)` È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ۳ݠ ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:

9.  ܲʲð²ðàôÂÚ²Ü ²Þʲî²Î²¼ØÆ ìºð²Î²¼Ø²ÎºðäàôØÀ

ºì ¶àðÌàôܺàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðàôØÀ

48. ܳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ûñ»Ýùáí£¦:

ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

βè²ì²ðàôÂÚ²Ü ²Þʲî²Î²¼ØÆ

Ժβì²ð – ܲʲð²ð                                                                                                       ê. ¶ðƶàðÚ²Ü

гí»Éí³Í   2

ÈÔР ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý

2010Ã. ÑáõÉÇëÇ  §27¦-Ç

ÃÇí 462 Ü  áñáßÙ³Ý

§Ð³í»Éí³Í  1

ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý

2005Ã. ÑáõÝí³ñÇ  §26¦ -Ç

ÃÇí 19 áñáßÙ³Ý

Î ² è àô ò ì ² Ì ø

ȺèܲÚÆÜ  Բ𲴲ÔÆ  вÜð²äºîàôÂڲܠ ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü

 Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ²Þʲî²Î²¼ØÆ

1. γéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ

γåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ

üÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý µ³ÅÇÝ

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ

ÞÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ µ³ÅÇÝ

´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÇÝ

¶Ý³·áÛ³óÙ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³ÅÇÝ

ֳݳå³ñѳßÇÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ

²ÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ÅÇÝ

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý µ³ÅÇÝ

2. ²é³ÝÓݳóí³Í  ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ ¦:

ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

βè²ì²ðàôÂÚ²Ü ²Þʲî²Î²¼ØÆ

Ժβì²ð – ܲʲð²ð                                                                                                     ê. ¶ðƶàðÚ²Ü

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

                                                                                             Ընդունված է 2002 թվականի մարտի 28-ին